NDT | (Intellectueel) eigendom en gebruik van foto's, afbeeldingen en videomaterialen

Big

Disclaimer

NDT | (Intellectueel) eigendom en gebruik van foto's, afbeeldingen en videomaterialen

 • Het gebruik van foto's, afbeeldingen en videomaterialen van Nederlands Dans Theater (NDT) is expliciet schriftelijk met NDT en/of de maker van een foto, afbeelding of videomateriaal overeen te komen. De copyrighthouder van een te gebruiken foto, afbeelding of videomateriaal wordt immer toestemming gevraagd.
 • Het (intellectuele) eigendom van foto's, afbeeldingen en videomaterialen van NDT, al dan niet door NDT verstrekt, blijft te allen tijde bij NDT en/of de maker van een foto of afbeelding.
 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de gebruiker nimmer bevoegd een foto, afbeelding en/of videomateriaal te wijzigen of manipuleren.
 • Tenzij anders is overeengekomen is het aan de gebruiker slechts toegestaan een foto, afbeelding of videomateriaal eenmalig te publiceren, in ongewijzigde vorm, uitsluitend volgens de met NDT overeengekomen publicatiecriteria m.b.t. doel, wijze, medium, oplage en duur.
 • In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal de gebruiker ervoor zorg dragen dat de afmetingen van een door haar op internet afgebeelde foto of afbeelding van NDT niet groter zal zijn dan 800 bij 600 pixels. De gebruiker zal van de foto of afbeelding geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet en draagt ervoor zorg dat de foto of afbeelding niet kan worden verveelvoudigd door derden.
 • Elk gebruik van foto's, afbeeldingen of videomaterialen van NDT dat niet expliciet is overeengekomen met NDT wordt aangemerkt als een inbreuk op de (Intellectuele) Eigendomsrechten van NDT en/of de makers van de foto's, afbeeldingen of videomaterialen.
 • De gebruiker is niet gerechtigd de foto's, afbeeldingen of videomaterialen op te slaan in een eigen digitaal bestand, database, archief of andere mogelijke vorm van digitale opslag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NDT.
 • De gebruiker draagt er zorg voor dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van een foto, afbeelding of videomateriaal, in welke vorm dan ook, de naam van de bron van een foto, afbeelding of videomateriaal te allen tijde duidelijk, dat wil zeggen tenminste onder of op een gebruikte foto, afbeelding of videomateriaal, duidelijk zichtbaar wordt vermeld, middels de navolgende vermelding: '©[Naam fotograaf of maker], Nederlands Dans Theater, [balletnaam], [naam danser(s)]'
 • NDT behoudt zich het recht voor om uitgaven van de gebruiker waarin/waarop een foto, afbeelding of videomateriaal is gepubliceerd te controleren.
 • Bij openbaarmaking van een foto, afbeelding of videomateriaal in welke vorm dan ook dient de gebruiker terstond en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar (al dan niet in digitale vorm) met de publicatie van de foto, afbeelding of videomateriaal aan NDT te doen toekomen.
 • De gebruiker die een foto, afbeelding of videomateriaal openbaar maakt of doet openbaar maken, is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n), indien de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend portret-, auteurs-, model- en/of merkrechten, niet expliciet en schriftelijk door NDT gewaarborgd zijn. De gebruiker vrijwaart NDT en/of de maker(s) van een foto, afbeelding of videomateriaal en enige andere betrokken rechthebbende van alle aanspraken te dier zake.
 • Voor het aanvragen van beeldmateriaal voor commercieel gebruik vragen we u contact op te nemen met marketing@ndt.nl.