Nieuws & Media > De beoordeling van Adviescommissie Meerjarenbeleid Den Ha...

Big

De beoordeling van Adviescommissie Meerjarenbeleid Den Haag over aanvraag NDT

25 Apr 2012

NEDERLANDS DANS THEATER

 
Inleiding
Het Nederlands Dans Theater (NDT) is een gerenommeerd hedendaags dansgezelschap, wereldwijd
bekend, dat hoogstaande dansproducties maakt en presenteert op diverse (inter)nationale podia.
Hiervoor werkt het gezelschap met excellente dansers en toonaangevende huis- en gastchoreografen.
Het NDT is het huisgezelschap van het Lucent Danstheater en bestaat uit NDT 1 en NDT 2, een
onderscheid op basis van leeftijd en ervaring van dansers. NDT heeft ook een educatieafdeling die
jaarlijks gemiddeld 90 educatieve workshops verzorgt in Nederland en in het buitenland. Jaarlijks
organiseert NDT het talentontwikkelingsprogramma Switch en tweejaarlijks het programma
Up&Coming Choreographers. Recent zijn een nieuwe artistiek en een nieuwe zakelijk leider
aangetreden.
 
In de periode 2013 – 2016 wil NDT zijn vooraanstaande positie in de hedendaagse dans verstevigen.
Het gezelschap blijft zich inzetten voor behoud en overdracht van Nederlands erfgoed in de vorm
van belangrijk dansrepertoire van (o.a.) Jirí Kylián, Hans van Manen, Paul Lightfoot en Sol León
(gezamenlijk het DNA van het gezelschap). Daarnaast wil de directie meer ruimte voor vernieuwing.
Per seizoen is NDT voornemens om 9 nieuwe creaties uit te brengen. Sterker dan voorheen
wil NDT maatschappelijke verbindingen leggen: langdurige relaties met de buitenwereld, op
basis van maatwerk. Ook cultuureducatie (waaronder publiekseducatie) krijgt meer aandacht en
wordt uitgebreid. Het onderscheid tussen NDT 1 en NDT 2 wordt op meer vlakken gemarkeerd.
De topgroep NDT 1 verzorgt grote producties met o.m. werk van topchoreografen en aandacht
voor vernieuwing. Een aantal NDT 1-dansers krijgt de kans choreografieën te maken binnen een
talentontwikkelingsprogramma dat samen met KORZO wordt vormgegeven. NDT 2 zal zich profileren
als groep voor talentontwikkeling, van dansers en van aanstormende choreografen. NDT 2 zal ook
kleinschaligere dansproducties verzorgen voor bespeling van onder meer Theater a/h Spui.
Op het gebied van marketing en communicatie wil het NDT krachten bundelen met Korzo, Theater a/h
Spui, Holland Dance Festival (HDF), Den Haag Marketing en de Gastprogrammering van het Lucent
Danstheater.
 
Het NDT ontvangt in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009 – 2012 een
subsidie van € 1.935.381.(prijspeil 2011).
Voor de periode 2013 – 2016 vraagt het NDT € 1.935.381 subsidie per jaar aan.
 
Beoordeling
Naar het oordeel van de Commissie mag Den Haag nog steeds trots zijn op de internationaal
toonaangevende positie van het Nederlands Dans Theater. De Commissie realiseert zich dat die
positie de laatste jaren onder druk staat, onder meer door wisseling in de artistieke leiding en omdateen aantal gezelschappen in het buitenland qua stijl naar het NDT is toegegroeid. De Commissie
onderschrijft dan ook de analyse in het voorgelegde plan, dat het NDT met hernieuwde aandacht
voor experiment, vernieuwing en talentontwikkeling zich weer meer onderscheidend kan en moet
profileren. De recent aangetreden nieuwe directie lijkt zich van die uitdaging bewust. Het plan getuigt
van een fris elan. Uit de aanvraag spreekt een duidelijke ambitie om sterker in te zetten op artistieke
vernieuwing, maatschappelijke verbindingen, cultuureducatie, draagvlak en talentontwikkeling. De
Commissie mist echter wel nog een concrete uitwerking van deze ambities. Zij hoopt en veronderstelt
dat de nieuwe directie de daad bij het woord zal voegen. Ook de artistieke keuzes zijn nog weinig
concreet. De Commissie verwacht van de nieuwe artistiek directeur dat hij zijn leiderschap, netwerk,
charisma, communicatieve en artistieke kwaliteiten inderdaad weet in te zetten voor versteviging en
behoud, maar zeker ook voor engagement en pionierszin, zoals deze in het plan in algemene lijnen
worden geschetst.
 
De Commissie staat positief tegenover de plannen om NDT 1 en NDT 2 een meer onderscheidend
profiel, doelstelling en repertoire te geven. Zij voorziet een groot aantal mogelijkheden met een
flexibeler opzet van NDT 2.
 
Uit het plan blijkt daarnaast een sterke wil tot samenwerking, een positieve en noodzakelijke
ontwikkeling volgens de Commissie. Zij is zeer te spreken over de beoogde, intensieve samenwerking
met KORZO op het specialisme van talentontwikkeling en begeleiding en de onderling gemaakte
financiële afspraken. Op een aantal vlakken behoeft de beoogde samenwerking echter nog wel
een nadere concretisering. Zo verwacht de Commissie dat het NDT met het Holland Dance Festival
naast genoemde intenties ook tot vruchtbare afspraken komt op het gebied van cultuureducatie en
publieksontwikkeling.
 
De Commissie heeft wel haar zorgen over het marketing- en communicatiebeleid van het NDT. Dit
blijft achter in vergelijking met wat verwacht mag worden op grond van de opgevoerde beheerslasten.
Het lijkt de Commissie wenselijk, mogelijk en noodzakelijk dat de deelnemende partijen in het
Lucent Danstheater/Dr.Anton Philipszaal efficiënter en slagvaardiger op het terrein van marketing,
communicatie en publieksontwikkeling met elkaar op zouden moeten trekken.
 
De aanvrager is voornemens om meer Haags engagement aan de dag te leggen. De Commissie hoopt
dat het NDT hier inderdaad werk van maakt. Zij ziet hiervoor tal van kansen en mogelijkheden, te meer
daar Den Haag zich als dansstad nadrukkelijk blijft profileren. De investering van de samenwerkende
partijen in een dansketen is hiervoor essentieel.
 
De beoogde meerjarige, internationale partnerships met zogenaamde BRIC- landen maken op de
Commissie een attractieve indruk. Ook op het vlak van cultureel ondernemerschap gloren beloftevolle
ambities die echter nog voldoende grond missen. De verwachte groei aan eigen inkomsten wordt mager beargumenteerd en lijkt aan de optimistische kant. De Commissie is niet gecharmeerd van
het feit dat, ondanks het voorgenomen Haags engagement, het aantal bezoekers in Den Haag de
komende periode zowel relatief als in absolute zin afneemt. Zij vraagt zich af wat de ratio achter deze
verwachting is. Ook de beheerslasten – met een forse top in de piramide – zijn hoog in verhouding
tot de activiteitenlasten en worden weinig inzichtelijk gemaakt. Ambitie en haalbaarheid dienen op
meerdere terreinen (zoals educatie) met elkaar in balans te komen.
 
Tot slot is de Commissie van mening dat het NDT het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht
nader moet beschouwen.
 
De Commissie hoopt en verwacht dat dit Haagse topdansgezelschap genoemde ambities weet waar
te maken. Zij adviseert de gemeente het gezelschap daartoe in staat te stellen door het gevraagde
bedrag te honoreren.
 
Advies
Honoreren: € 1.935.381